اجرای اولین تست بینایی سنجی در کلینیک پویان

در این بخش تصاویری ازانجام اولین تست بینایی سنجی که باهمکاری ومشارکت معاونت پیشگیری بهزیستی شهرستان ری درکلینیک مددکاری پویان انجام شد نمایه می گردد.