روز جهانی زن مبارک

روز جهانی زن الزاما روز جهانی زنانی نیست که جهان را تغییر داده اند، روز جهانی زن روز زنانی است که تغییر را از جهانِ کوچکِ خویش آغاز کرده اند.
روز جهانی زنانی که دنیای کوچکِ خانه ی شان را تغییر داده اند از همان روزی که چشم باز کردیم و دیدیم این زنان روی پاهای خودشان ایستادند و همپای مردان و شانه به شانه ی مردان کار کردند. حتی اگر حقی برابر با حقِ مردانِ آن خانه نداشتند…
روز جهانی زن روزِ زنانی است که حتی نمی دانند جهان یک روز را به نام شان ثبت کرده است.

نوبهارتان شاد باد

Sofreh-Haft-Seen1می بینی ؟
زمستان هم رفتارش عاشقانه است فقط ادعا میکند !
سرد و یخی است…
گوشت را بیار جلو ، بین خودمان باشد ، دلش گیر بهار است
انگاری زمستان هم عاشق بهار است
دیروز گرد و خاک کرد ، امروز بغض کرد و ترکید
بغضش…
دلم نمی آید بهش بگویم وقتی به بهار میرسی که تمام شده ای…!
پس بار دیگر بدرود ای زمستان عاشق
از کائنات میخواهم امسالتان به قلم تدبیر آن نیروهای بی همتا چنان زیبا نقش بند که طبیعت به تماشای شکوه آن بایستد
آریایی ها نوبهارتان پیشاپیش شاد باد ..

مریم باباییان

زن در نــــــگاه هـــــمسری مـهــــربان

می گوید:

به رختخواب رفتم،،، قبل از اینکه بخوابم نگاهی به همسرم انداختم… با آرامش تمام به خواب رفته بود … وبا خود گفتم: مسکین،…چقدر زن ها مظلوم هستن، بعد از اینکه سال ها با پدر و مادر و خانواده اش زندگی کرده، حالا در کنار مرد غریبی قرار گرفته،،، خانه ی والدین را ترک گفته، و خودش را در پناه مردی قرار داده، تا او را به معروف امر کند و از منکر باز دارد، و او نیز برای خشنودی الله آمده تا به این مرد خدمت کند…. ادامه خواندن Continue reading

برگی از دفتر خاطرات

کاش میشد لحظه های ازدست رفته رابادست درازکردنی برگرداندوحقایق نایافته رابه قیمتی ارزانترازچنگ روزگاربیرون کشید,,, کاش میشدبرای هرنرفتنی بیشترماندوهرماندنی راکمتربه انتظارنشست, کاش تجربه راآزمونی نبود کاش رفتنهاراپایانی بودو انتهایی وجاده هارارسیدنی برای گامهای خسته مسافر,,,,902a017c00cda67ac17250813f9d1ea5ebd79f2caa4f889d7e20ebe872362357

تاریخ نوشتار۸۱/۱۰/۲۳

تاریخ بازنویسی ۹۳/۸/۲

برگی ازخاطرات,,, روستای اهاربهزیستی اهار,,,

دنیای توچهارچوب بسته این حیاط است وتک درخت گیلاسی ک گاهی حتی یادت میرودآب خورده یانه؟! دنیای توپنجره های اهنی وبلنداین خانه کوچک است که هنوزآنقدرقدنکشیدی که انها رابگشایی برای همین همیشه بسته میماند,, ادامه خواندن Continue reading