آشنایی با کلینیک مددکاری اجتماعی پویان

کلینیک مددکاری اجتماعی پویانکلینیک مددکاری اجتماعی پویان
پیشگفتار:
انسانهایی هستند که نه اشکی به چشم می آورند ونه دلی رابه درد مثل دارکوبی به تن بی حاصل ما ازدرون نوک میزنند.این ازعادات دنیاست که فرزانگان راجام درد ومحنت میبخشد وهردم پیمانه آنان را ازباده درد واندوه لبریز میسازد ودرپیش چشمانشان سینه تاریک درد مندان را فارغ ازهر اندوهی شادوگشاده گرداند.اخلاق خدارا بنگر وببین که چه بسیار ازنعمتهایش را پیش ازآنکه ازاوبخواهی به توارزانی داشته است اوماراحتی شرمنده یک خواهش نمیکند تونیز وقتی میدانی کسی که نزدت آمده چه خواهشی دارد پیش ازبه زبان آوردن حاجتش رارواساز .سرنوشت دارکوب رابرای او مپسند!!!ازمردم درهمان حدی که هستند انتظارداشته باش نه آن انتظاری که توازآ نها داری …آ نهاکه فقط خودرا می بینند دل نمی شناسند وازمهرورزی اشک بی خبرند دارکوبهایی رامی مانند که فقط نوک زدن به درخت پیررا یادگرفته اند ،آنها که میتوانند بایدامروز نقش انسانی خودراایفا کنند درست مانند آن بزرگ مردی که میگفت:من ازبی نوایی نیم روی زرد غم بی نوایان رخم زردکرد
کلینیک مددکاری اجتماعی پویان فعالیت خودرازیر نظر سازمان بهزیستی استان تهران ازمردادماه ۹۲آغازکرده است درراستای فعالیت مددکاری وخدمات مشاوره ای بااستعانت ازخداوند یاریگرامید است بتوانیم خدمتی بی منت درکنار نهادی برپایه مهرومحبت را به جامعه خیرخواه ارزانی داریم…
خدای راشاکریم آنچنان که خواسته ایم آموخته ایم که زندگی سراسرمقدس است حتی دردها ورنجهایش وباداکه همیشه وپیوسته باهمه کس وهمه چیز باعشق واحترام روبروشویم .پس ای همه مردمانی که دلبسته دوستی دیگران هستید وای همه خیرینی که روزگارتان همواره درخیرخواهی دیگران همواره یادخداکرده اید آستین همت را بالا زده وبه همان صداقتی که درنیت خود دارید ،دست یاری مارا نگه دارید تادستان یاریگرتان را دردستان نیازمند مردمان ایران عزیز بگذاریم.

اقدامات انجام یافته:
خدمات عمومی
*بررسی وکار برروی پرونده های زنان و دختران سرپرست خانوار نیازمند که بنابه عللی ازقبیل :فوت همسر،مفقودالاثرشدن ،محکومیت به زندان ،مجهول الاثربودن همسر،طلاق ،ازکارافتادگی همسربدلیل ابتلا به بیماری صعب العلاج ،اعتیادهمسرونیزدخترانی که بدلیل عدم ازدواج مسئولیت تامین معاش مالی خا نواده را برعهده دارند.*تشکیل پرونده وثبت اطلاعات مراجعین وارجاع درصورت لزوم به مددکار جهت پیگیری
*درصورت لزوم به تکمیل تشخیص مشکل ازسوی مددکار ،انجام فعالیتهای مبنی بر بازدیدمنزل ،مراجعه به محل کار ویاتحصیل و…به منظورجمع آوری اطلاعات
*ارائه طرح کمکی
*پیگیری طرح کمکی ارائه شده وارزیابی آن
*پل ارتباطی بین خانواده های نیازمند وخیرین جهت تامین نیازهای ضروری مددجویان
کاریابی ،دادن وام اشتغال به مددجویان دارای مدرک فنی وحرفه ای،دادن وام مشاغل خانگی به مددجویان،دادن سرمایه کار جهت شروع فعالیت اقتصادی ویارونق دادن به کار،
*تشکیل گروه همیار ترکیب شده ازحداقل ۵نفر جهت راه اندازی وشروع فعالیت اقتصادی
*ارائه خدمات مالی ازقبیل: مستمری ماهانه، کمک هزینه دانشجویی، تسهیلات خریدمسکن، تسهیلات بیمه تامین اجتماعی خویش فرما،بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار،معافیت ازخدمت سربازی فرزندان ذکور ،کمک هزینه درمان،ودیعه مسکن،لوازم ضروری زندگی

خدمات آموزشی
*برگزاری کارگاه های آموزشی با مشارکت خانه سلامت شهرداری منطقه ۱۵ ناحیه ۶ برای جامعه هدف سازمان وساکنین منطقه همکاری وتعامل مستمر با خانه های سلامت تمام نواحی منطقه ۱۵ جهت تشویق ،ترغیب وجلب حمایت عموم مردم منطقه برای همکاری بااهداف کلینیک
*برگزاری مراسم وهمایش به مناسبتهای مختلف با همکاری سراهای محله درمنطقه
*نصب بروشور ،تراکت وتبلیغات به منظور،آموزش ،پیشگیری ازمعلولیتها وآسیبهای اجتماعی وبهره مند ازحداقل حقوق شهروندی باهمکاری خانه سلامت ناحیه ۶
خدمات مشاوره
بهره مندی ازخدمات مشاوره فردی،گروهی ،خانوادگی،تحصیلی ،ازدواج وکودک و نوجوان توسط کارشناسان مجرب وروانشناس مستقر درکلینیک مددکاری برای کلیه مراجعین
خدمات پ‍ژوهشی
*انجام طرحها وپژوهشهای واگذاری ازسوی سازمانها وارگانهای دولتی وغیردولتی باجذب نیروی متخصص وکارآزموده
*خدمات تخصصی کلینیک مددکاری اجتماعی پویان
*انجام مشاوره های تخصصی درزمینه های مسائل خانوادگی،اجتماعی ،فرهنگی وتحصیلی
*انجام مداخله های موثر دربحرانهای خانوادگی ،فردی واجتماعی
*انجام پژوهشهای اجتماعی درزمینه های مداخلات اجتماعی دربخشهای آسیبهای اجتماعی
*انجام فعالیتهای مبتنی بر بازتوانی یابازپروری افرادیکه به نحوی دچارآسیبهای اجتماعی گردیده اند(اعتیاد،فراردختران ازخانه ،بزهکاری،طلاق و…)
*انجام فعالیتهای توانبخشی اجتماعی جهت استفاده مراجعین بامعلولیتهای مختلف
*تحویل پرونده های قابل بازتوان ازسازما نهای بهزیستی پس از لحاظ نمودن مراحل قا نونی
*آموزش مهارتهای زندگی به گروههای مختلف سنی
*پیگیری تخصصی پرونده های واگذارشده ازسوی سازمان بهزیستی توسط مددکاران
*شرکت درجلسات آموزش تخصصی مددکاران که از سوی سازمان بهزیستی برگزار می گردد.
پایان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *